DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist Investimesh  1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR  PUKË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT PARËSOR 

Pozicioni: Infermier  provizor – 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR  PUKË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR 

Pozicioni: Teknik shkencash shëndetësore (Teknik në Laboratorin e Epidemiologjisë)- Provizor – 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

QENDRA SHËNDETËSORE BUSHAT

Pozicioni: Shofer Ambulance 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

SEKTORI I SHËRBIMIT MBËSHTETËS

Pozicioni: Specialist Statistike 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Oksigjenist 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)