DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë pune në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Rrobalarës 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL ELBASAN

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori Juridik dhe Monitorimi i Kontratave 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT SPITALOR

Pozicioni: Specialist 1(një) punonjës – Provizor

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Specialist 1(një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist (1) punonjës -Provizor

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KOLONJË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës – Provizor

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KORÇË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik shkencash shëndetësore (Laborant) 1(një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)