DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/ Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 2 (dy) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALËSI E MADHE

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KURBIN

 Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 24, date 28.02.2022. protokolluar me tonen me nr. prot. 535/2, date 28.02.2022 ka kualifikuar kandidaten Megi Gjonaj per Faza II te konkursit te shpallur per pozicionin Drejtor i  Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Kurbin.

Faza II, Testimi me shkrim, do te zhvillohet diten e merkure, date  16.03.2022, ora 10:00, prane Drejtorise Rajonale te OSHKSH-se Shkoder.

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 24, date 28.02.2022. protokolluar me tonen me nr. prot. 535/2, date 28.02.2022 ka kualifikuar kandidaten Megi Gjonaj per Faza III te konkursit te shpallur per pozicionin Drejtor i  Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Kurbin.

Faza III, Intervista, do te zhvillohet diten e hene, date  21.03.2022, ora 10:00, prane Drejtorise Rajonale te OSHKSH-se Shkoder.

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 24, date 28.02.2022. protokolluar me tonen me nr. prot. 535/2, date 28.02.2022 ka kualifikuar kandidaten Megi Gjonaj si fituese e konkursit te shpallur per pozicionin Drejtor i  Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Kurbin.(30.03.2022)

(Shiko Njoftimet)