DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 6 (gjashtë) vendeve të lirë në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I EDUKIMIT SHËNDETËSOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës (Provizor)

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT SPITALOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës (Provizor)

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSORË KUÇOVË

SEKTORI IEPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Ndihmës Higjenist – 1 (një) punonjës

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BERAT

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek – 1 (një) punonjës

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KORÇË

SEKTORI IEPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik i Shkencave Mjekësore (Laborant) – 1 (një) Punonjës

 (Shiko Njoftimet)