DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 7 (shtatë) vendeve të lira në pozicionet si vijojn:

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TEPELENË

SEKTORII SHËRBIMEVE TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Shef  Sherbimi 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TEPELENË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Laborant baktereolog/Biolog)  (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

 SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Shofer Autoambulance 2 (dy) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

 SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Pozicioni: Sanitare (3) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

 Pozicioni: Sekretar/Protokoll (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

Pozicioni: Punonjës Hotelerie (Pjatalarëse) (1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

 SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR

Pozicioni: Punonjës Social 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)