DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 5 (pesë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës i Sektorit të Financës(1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Përgjegjës Sektori(1) punonjës

 

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

 SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

 Pozicioni: Operator 1 (një) punonjës

 

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

 DREJTORIA

 Pozicioni: Protokoll arshivë 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

 QENDRAT SHËNDETËSORE PISKOVË/FRASHËR

 Pozicioni: Ekonomist (1) punonjës

(Shiko Njoftimet)