DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 3 (tre) vendeve të lira të punës në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 DRETORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

 SEKTORI I INFORMACIONIT DHE  PLANIFIKIMIT TË SHËNDETIT PARËSOR

 Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 DRETORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

 SEKTORI I EDUKIMIT SHËNDETËSOR

 Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimet)