Komisionet e Vleresimit te ngritura me urdher te Drejtrit te Pergjithshem te DQOSHKSH-se, pas vleresimit te dokumentacionit te dosjes se cdo kandidati, bazuar ne kriteret e vleresimit te Udhezim nr. 583, date 31.07.2019 “Per procedurat e punesimit te punonjesve te administrates ne OSHKSH, spitalet rajonale/bashkiake dhe NJVKSH”, kane konkluduar si vijon:

 

Per pozicionin Specialist prane Sektorit te Ofrimit te Sherbimeve Shendetesore, kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

Blerta Budani

Erblin Shehu

Maria Merkuri

Naun Sinani

 

Per pozicionin Specialist prane Sektorit te Statistikave/Informacion Shendetesor, kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

 

Asnje

 

Per pozicionin Pergjegjes Sektori prane Sektorit Juridik, kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

Ennio Shkodra

Eriola Xhelaj

Fioralda Izira

Ibrahim Shatri

Ornela Gjoni

 

Per pozicionin Specialist prane Sektorit Juridik, kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

Blerta Shahini

Eridiana Baxha

Eriola Xhelaj

Etleva Nozlli

Ibrahim Shatri

Jona Kellici

Ornela Gjoni

 

Per pozicionin Specialist prane Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

Eni Fane

Eriola Xhelaj

Etleva Nozlli

Ibrahim Shatri

Klea Pashollari

Megi Selamaj

Ornela Gjoni

Xhenisa Braho

 

Per pozicionin Specialist prane Sektorit Auditimit te Brendshem, kalojne ne Fazen 2  kandidatet:

Feriz Ahmetaj

 

Faza e dyte e procesit te punesimit te punonjesve per pozicionet e shpallura prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH do te zhvillohet diten e premte, date 06.09.2019 prane Drejtorise Rajonale Tirane OSHKSH-se, me adrese Rruga Qamil Guranjaku, Tirane ne oraret 10:00 – 11:00 (pozicionet: Pergjegjes Sektori prane Sektorit Juridik, Specialist prane Sektorit te Auditimit te Brendshem), orari 11:30 – 12:30 (Specialist prane Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore si dhe Specialist prane Sektorit te Ofrimit te Sherbimee Shendetesore) dhe 13:00 – 14:00 (Specialist prane Sektorit Juridik).

 

Kandidatet do te testohen per njohuri te pergjithshme te fushes se shendetesise, te Institucionit si dhe njohuri specifike per pozicionin ku kandidojne.