DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 4 (katër) vendeve të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

SPITALI RAJONAL ELBASAN

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KOLONJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Përgjegjës Sektori  (1) punonjës

Pozicioni: Recepsionist (përgjegjës për kasën) (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KOLONJË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Recepsionist (përgjegjës për kasën) (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR POGRADEC

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)