DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 5 (pesë) vendeve të lira të punës në pozicionin si vijon:

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

 SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

Pozicioni: Stomatolog 1(një) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL DIBËR

 SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

 Pozicioni: Specialist i Lartë 1 (një) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL DURRËS

 SEKTORI I PROKURIMEVE

 Pozicioni: Specialist i Lartë (3) punonjës

 

Shiko Njoftimin