Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 5 (pesë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

DREJTORIA E RACIONALIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

 SEKTORI I ANALIZËS DHE KOSTIMIT

 Pozicioni: Specialist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E FINANCAVE DHE  SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 SEKTORI I ADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E FINANCAVE DHE  SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 SEKTORI I ADMINISTRIMIT FINANCIAR DHE BUXHETOR

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETESOR

 SEKTORI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE

 Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E RACIONALIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

 SEKTORI I OPTIMIZIMIT DHE RACIONALIZIMIT TË SHËRBIMIT

 Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

Shiko Njoftimin