DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 8 (tetë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

 QENDRA SHËNDETËSORE NR. 6 KOMBINAT, TIRANË

 Pozicioni: Ekonomist (1) punonjës

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

 SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni: Shofer 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DURRËS

 QENDRA SHËNDETËSORË SHIJAK

 Pozicioni: Magazinier (1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DURRËS

 SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni: Teknik i Zinxhirit Ftohës (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL DIBËR

 SEKTORI I HOTELERISË

 Pozicioni:Punonjës Hotelerie (Kuzhinier) 1(një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KAVAJË

 SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

 Pozicioni: Stomatolog 1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MAT

 FARMACIA

 Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MAT

 SEKTORI MBËSHTETËS

 Pozicioni: Shofer 1 (një) punonjës

 

 

Shiko Njoftimet