Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
Komisioni i Vlerësimit, për vendet e lira të shpallura në faqen zyrtare të Drejtorisë Qendrore të OSHKSH-së njofton kandidatët që kanë aplikuar brenda afateve të përcaktuara se janë përzgjedhur për të kaluar në Fazën II (Vlerësimi me shkrim).

Oraret e Fazes se II ( Vleresimi me shkrim ) te procesit te rekrutimit te punonjesve per pozicionet vakante te shpallura prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se.

Vendi: Drejtoria Rajonale OSHKSH, Rruga Qamil Guranjaku, Tirane.

Date:10.01.2020

Ora: 11:00

Per te parë njoftimin klikoni (Ketu)