DREJTORIA QENDRORE OSHKSH

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë pune sa vijon:

  • OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

DREJTORIA QENDRORE

 Pozicioni:

Drejtor – Drejtoria e Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse -1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)

Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar si kandidat te vetem per Faza I te konkursit te shpallur  per vendin vakant ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Financave dhe Sherbimeve Mbeshtetese prane Drejtorise Qendrore OSHKSH:
znj. Fleura Truja
Faza II, Testimi me shkrim, do te zhvillohet diten e merkure, date 24.01.2024, ora 10:00, prane Drejtorise Qendrore te Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Tirane.
Faza III, Intervista me goje, do te zhvillohet me date 24.01.2024, ora 13:00, prane Drejtorise Qendrore te Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor, me adrese Rruga e Dibres, nr. 12, Tirane.

Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar si kandidat te vetem per Faza II te konkursit te shpallur  per vendin vakant ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Financave dhe Sherbimeve Mbeshtetese prane Drejtorise Qendrore OSHKSH: znj. Fleura Truja

Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar si kandidat te vetem per Faza III (Intervista me goje) te konkursit te shpallur  per vendin vakant ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Financave dhe Sherbimeve Mbeshtetese prane Drejtorise Qendrore OSHKSH:znj. Fleura Truja

Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar  si fitues te konkursit te shpallur per pozicionin Drejtor i Drejtorise se Financave dhe Sherbimeve Mbeshtetese prane Drejtorise Qendrore OSHKSH: znj. Fleura Truja