DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MAT

Pozicioni: Shef Shërbimi Spitalor 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DURRËS

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) – punonjës – Provizor

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MAT

Pozicioni: Magazinier 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  i lartë – 2 (dy) punonjës

  •  SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist i lartë  (1) punonjës

  • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Pozicioni: Specialist 1 (një) – punonjës

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KAVAJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Shofer autoambulance 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)