DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës – Provizor

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR  VLORË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR DHE VLERESIMIT TË CILËSISË

Pozicioni: Infermier  1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALLAKASTËR

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist i lartë 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI I IT

Pozicioni: Infermier/Operator  1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PERMET

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Infermier/Ndihmës Epidemiolog)  1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GJIROKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Teknik në laboratorin e Epidemiologjisë)  – Provizor 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)