• QENDRA KOMBËTARE TERAPEUTIKE DHE REHABILITUESE PER FËMIJËT

Në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzim nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe në vijim të komunikimit tonë, ku për plotësimin e 2 (dy) vendeve vakante në pozicionin “Infermier”, kemi kërkuar kritere të veçanta, nisur nga specifika e institucionit tonë, si më poshtë vijon:

QENDRA KOMBËTARE TERAPEUTIKE DHE REHABILITUESE PER FËMIJËT

 Pozicioni: Infermier –  2 (dy) 

Shënim: Kandidatet te cilet aplikojne per pozicionet e mesiperm duhet te jene pjese e listepritjes fituese per profilin ‘Infermier’ ne Njesine Vendore te Kujdesit Shendetesor, Tirane.

 

(Shiko Njoftimin)