DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 6 (gjashtë) vendeve të lira në pozicionin si

 

  • SPITALI RAJONAL BERAT

SEKTORI PSIKO-SOCIAL

Pozicioni: Psikolog (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Specialist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KOLONJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Oksigjenist (1) punonjës

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR ELBASAN

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Ndihmës epidemiolog) 1(një) punonjës

 

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KOLONJË

Sektori i Shërbimit të Kujdesit të Shëndetit Parësor

Pozicioni: Shef  Shërbimit 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)