DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,“Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 6(gjashtë) vendeve të lira pune në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJE

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I FINANCAVE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori  1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I INFORMACIONIT DHE PLANIFIKIMIT

Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I EDUKIMIT SHËNDETËSOR

Pozicioni: Specialist 1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES

Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimet)