DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 13 (trembëdhjetë) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT SPITALOR

Pozicioni: Përgjegjës 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Përgjegjës 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E FINANCAVE DHE  SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI IMENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

 • DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHETËSE

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës(1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BERAT

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Ndihmës Epidemiolog) (Provizor)   (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 SPITALI RAJONAL BERAT

Farmacia

Pozicioni: Shef Farmacie 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

SPITALI RAJONAL BERAT

SEKTORI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Pozicioni: Specialist Biomjekësor (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

FARMACIA

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KOLONJË

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Ndihmës Higjenist) (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUÇOVË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Ndihmës Higjenist) (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KUÇOVË

Pozicioni: Operator Kostoje (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

Pozicioni: Infermier Operator (1) punonjës

 

Shiko Njoftimin