DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 7 (shtatë) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL VLORË

SHËRBIMI I DISPANCERISË

Pozicioni: Koordinator (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT MJEDISOR

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DELVINË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Recepsionist (Përgjegjës për kasën) 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni:Punonjës Hotelerie (Rrobalarës)1(një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)