DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 3 (tre) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Specialist (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL SHKODËR

 SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

 Pozicioni: Specialist i Lartë(Jurist) (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

SEKTORI I INFORMACIONIT DHE PLANIFIKIMIT TË SHËRBIMIT SPITALOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 

Shiko Njoftimet