Publikohet lista e aplikanteve te kualifikuar : Faza I.  (Shiko Njoftimin)

Faza II (vleresimi me shkrim) do te zhvillohet prane zyrave te Institucionit ne adresen Rruga e Dibres, nr. 12, ne orarin si vijon: 

 0ra 12:00: date 17.09.2020