Zhvilluam një takim të rëndësishëm midis ekipit drejtues të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtores së Përgjithshme, znj. Jeta Deda, Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm, z. Markens Shllaku dhe Drejtores së Racionalizimit të Kujdesit Shëndetësor, znj. Alfiora Fortuzi) dhe logopedëve të rekrutuar së fundmi në institucionet publike të kujdesit shëndetësor nëpërmjet portaleve “Mjekë & Infermierë për Shqipërinë”. Ky takim nënvizon përkushtimin e Operatorit Qendror për të optimizuar shërbimet e terapisë së të folurit përmes bashkëpunimit dhe nismave strategjike.
Në qendër të diskutimeve tona ishte rëndësia e standardizimit të kontratave të punës për logopedët në të gjithë rrjetin tonë të kujdesit shëndetësor. Duke siguruar konsistencë në termat dhe përgjegjësitë e punësimit, ne synojmë të krijojmë një mjedis pune mbështetës dhe të barabartë për të gjithë profesionistët logopedë.
Në përputhje me angazhimin tonë për të qëndruar të përditësuar me praktikat më të fundit, ne kemi iniciuar një qasje të re për të ofruar manuale dhe protokolle gjithëpërfshirëse për logopedët. Kjo do t’i fuqizojë profesionistët tanë me udhëzime të bazuara në prova, duke u mundësuar atyre të ofrojnë kujdes me cilësi të lartë, në mënyrë efikase.
Gjatë takimit u theksuan gjithashtu përpjekjet për të përmirësuar proceset e referimit. Pastrimi i çdo pengese në sistemin e referimit do të lehtësojë një koordinim më të qetë midis profesionistëve të kujdesit shëndetësor, duke siguruar akses në kohë në shërbimet logopedike për pacientët tanë.
Ne theksuam rëndësinë e nxitjes së partneriteteve të forta me mjekët e familjes për të siguruar kujdesin holistik të pacientit. Përpjekjet bashkëpunuese ndërmjet logopedëve dhe mjekëve të familjes janë thelbësore në ofrimin e ndërhyrjeve të përshtatura dhe promovimin e vazhdimësisë së kujdesit për individët me çrregullime të të folurit dhe gjuhës.
Së fundi, ne trajtuam nevojën jetike për burime të përshtatshme dhe mjedise të favorshme pune për logopedët tanë. Investimi në setet e punës së logopedëve dhe krijimi i hapësirave mbështetëse të punës tregon përkushtimin tonë për rritjen e tyre profesionale dhe në fund të fundit, për ofrimin e kujdesit superior për pacientët tanë, kryesisht të moshave të vogla.
Takimi midis drejtuesve të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe profesionistëve tanë të përkushtuar logopedë shënon një moment të rëndësishëm në udhëtimin tonë për të përmirësuar shërbimet e terapisë së të folurit në të gjithë rrjetin tonë të kujdesit shëndetësor parësor dhe spitalor.
Nëpërmjet përpjekjeve bashkëpunuese dhe iniciativave të përbashkëta, jemi të gatshëm të rrisim cilësinë, aksesin dhe efikasitetin e kujdesit logopedik, duke përmirësuar përfundimisht rezultatet për ata të cilëve iu shërbejmë.