DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,“Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen vendi të lirë pune në pozicionet si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni:  Ndihmës Higjenist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË OBSTETRIKË – GJINEKOLOGJI

Pozicioni: Shef Shërbimi 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Recepsionist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Pozicioni: Sanitare 2 (dy) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni:  Ndihmës epidemiolog 1 (një) punonjës – Provizor

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR VLORË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Infermier/Ndihmës Epidemiolog)   1 (një) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës – Provizor

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni:  Kryevaksinator 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

SEKTORI I TEKNIKËS

 Pozicioni: Teknik (1) punonjës

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

(Shiko Njoftimin)