PROTOKOLLE MJEKËSORE/UDHËRRËFYES/MANUALE

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Diabeti Mellitus tip 2

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Diabeti Mellitus tip 2

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Diabetit Mellitus tip 2 në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor: Astma

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Astma

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Astmës në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Dislipidemia

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor: Dislipidemia

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Dislipidemisë në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Hipertensioni

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor: Hipertensioni

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Hipertensionit në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor: Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor :Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK) në KSHP

Manual Kujdesi Mjekësor për Të Moshuarit në Kujdesin Shëndetësor Parësor

Manuali i Vlerësimit Bio-Psiko-Social të Aftësisë së Kufizuar tek të Rriturit

Manuali i Vlerësimit Bio-Psiko-Social të Aftësisë së Kufizuar tek Fëmijët

 

*Këto protokolle,udhërrëfyes janë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Mars 2022.