DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 5 (pesë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT MJEDISOR

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

Pozicioni: Mirëmbajtës (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

QENDRA SHËNDETËSORE TËRBUF

Pozicioni: Ekonomist me kohë te pjesshme 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJE

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

 Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)