DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 3 (tre) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

 DREJTORIA

 Pozicioni: Jurist  (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

Shiko Njoftimet